Waxing

Women's Waxing

Full Leg - $69
Half Leg Lower Or Upper - $50
Bikini - $40
French Bikini - $50
Brazilian Maintenance Wax (Within 6 Weeks) - $70
Brazilian Wax - $75
Full Arm - $50
Underarm - $30
Lip - $20
Chin - $20
Face - $46
Eyebrow Shape - $30